Budaya maca kanggo ngleluri lan ngugemi jatidhiri | Kliping Sastra Indonesia | Etnik dan Budaya
loading...
Budaya maca kanggo ngleluri lan ngugemi jatidhiri Reviewed by maztrie on 7:36 PM Rating: 4,5

Budaya maca kanggo ngleluri lan ngugemi jatidhiri

Pustaka mujudake kaskaya budaya sing bisa diwarisake saka generasi sing luwih tuwa marang generasi sing luwih enom. Kapustakan ngemot cathetan-cathetan urip lan panguripane leluhur.
Kapustakan uga ngemot panjangka lelandhesan pengalaman urip lan panguripan ing jaman kawuri.
Miturut “begawan sastra Jawa” Suparto Brata, nalika medhar andharan ing wicarana Wong Jawa Ilang Jawane, dina Minggu (14/6), karya seratan utawa buku pancen bisa dadi sarana kanggo ngawekani kaanan wong Jawa sing wus ilang Jawane. Mbalekake Jawane wong Jawa bisa lumantar budaya maca.
Wong Jawa ing titi wanci pungkasan iki akeh-akehe urip ing budaya ndulu lan ngrungokake. Saengga sing aran giyaran tivi, radhio, telpon lan sajinise sing nyengkuyung lan ngrembakakake budaya ndulu lan ngrungokake luwih narik kawigatene wong Jawa tinimbang buku utawa naskah.
Kamangka sing aran ndulu, ndelok, mindeng lan ngrungokake kuwi asipat kodrat. Tanpa disinau, tanpa dikulinakake, kabeh wong bisa nglakoni. Beda karo maca lan nulis buku sing luwih asipat budaya, kudu kawiwitan saka gelem lan wusana kulina.
Saka mbludake piranti-piranti sing ngugung kodrat (ndulu lan ngrungokake), njalari wong Jawa dadi wegah sinau. Dene yen pakulinan nonton tivi tanpa disinau wae kabeh bisa ngrasakake kepenake. Beda kaanane kalawan maca lan nulis buku sing mbutuhake laku sinau, gladhen, murih dadi kulina.
Kaanan iki ing titi wanci pungkasan iki, miturut Suparto, sansaya mrihatinake jalaran ing sekolahan uga ora ana budaya maca lan nulis buku. Wewaton bisa mlebu SD pancen ngudokake bocah bisa maca. Nanging ya mung wates bisa maca tanpa sinartan pamulangan sing ngulinakake para siswa ing budaya maca lan nulis.
Nalika lulus sekolah tingkat SMA, ing negara Jerman saben siswa rata-rata wus maca 32 buku, ing negara Belanda rata-rata saben siswa wus maca 30 buku, ing Rusia 12 buku, ing New York 32 buku, ing Swiss 15 buku, ing Jepang 15 buku, Singapura nenem buku, Malaysia nenem buku, Brunai Darussalam pitung buku, dene ing Indonesia nol buku.
“Kanggo ngukuhi murih wong Jawa ora ilang Jawane, miturut pengalamanku salah sijine ya lumantar budaya maca lan nulis. Kudu diakehi cacahe wong Jawa sing nulis lan maca buku, yakuwi buku-buku abasa Jawa. Carane ya kudu kawiwitan kanthi ndhedher budaya maca lan nulis jroning madyaning uripe wong Jawa. Budaya maca lan nulis iki ora mung wates kanggo ngukuhi supaya wong Jawa ora ilang Jawane, nanging uga kanggo minterake bangsa,”piterange Suparto. [pakdhedar]
~~maztrie~~
Creative Commons License