Kawicaksanan lokal kadhesek kapitalisme ~ Kliping Sastra Indonesia | Etnik dan Budaya

Selasa, Oktober 20, 2009

Kawicaksanan lokal kadhesek kapitalisme


Dhosen Antropologi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, PM Laksono, nelakake menawa kabeh kawicaksanan lokal kang asumber budaya lokal lan tradhisi ing titi wanci iki ngadhepi pangincim saka budaya modheren asumber globalisasi sing nurunake kapitalisme.
”Kapitalisme lan globalisasi iki sing saya suwe ndhesek anane kawicaksanan lokal. Yen bebrayan agung sing ngugemi kawicaksanan lokal kuwi luwih kapilut marang kapitalisme lan globalisasi kawusanane bakal ndadekake musnane kawicaksanan lokal,” pratelane Laksono nalika hamicara ing sawijining sarasehan ngrembug kawicaksanan lokal, ing Balai Soedjatmoko, dina Slasa (6/10) kapungkur.Kapitalisme minangka teturune globalisasi, miturut Laksono, wus nyipta sarana sing wujude dhuwit. Dhuwit sing sejatine gaweyan manungsa kuwi dijarke bebas, dijarke sakepenake dhewe, mlayu mrana-mrene lan njiret urip lan panguripane manungsa. Lan kawusanane, dhuwit kuwi mau uga dijarke manak lan njupuk anakan utawa rente.Dhuwit iki sing kawusanane kuwawa nggenteni kalungguhane tapsiran-tapsiran kawicaksanan lokal sing sadurunge ngracik lan mbangun uripe bebrayan agung. Tradhisi lung tinulung lan gotong royong sing sadurunge linambaran rasa iklas lan lila legawa, saiki owah dadi motif ekonomi.
Lung tinulung lan gotong royong saiki kawengku ing kapentingan ekonomi. Tetulung marang liyan, lumrahe saiki linambaran pangarep-arep yen ing dina tembe mburine bakal nampa bebathen sing matikel-tikel saka pitulungane marang liyan kuwi. Wusana, tradhisi sing sadurunge kuwawa ngrakit urip bebrayan agung kang santosa ing wewengkon sosiale, saiki mung wates kawengku ing petungan tuna bathi, petungan ekonomi kapitalis.
”Globalisasi lan kapitalisme ing titi wanci iki pancen manjing dadi pepesthene jaman. Gumantung marang warga bebrayan dhewe, arep kentir, katut ombyaking globalisasi lan kapitalisme kuwi utawa tetep ngukuhi kawicaksanan lokal sing wus kabukten kuwawa nyantosakake uripe bebrayan agung,” tandhese Laksono. [solopos]
Share:


Kisah PopularArsip Dongeng