Seniman mrihatinake nasibe kabudayan ~ Kliping Sastra Indonesia | Etnik dan Budaya

Kamis, November 05, 2009

Seniman mrihatinake nasibe kabudayan


Ing cedhake tumpukan uwuh ing Tanggul Dawung Wetan RT 03/RW 15 Danukusuman, Solo kuwi ngrembaka greget lan tekad kanggo ndandani budaya bangsa.
Para seniman lan budayawan sing nglumpuk ing tanggul kuwi, wiwit dina Senen (26/10) nganti dina Jemuah (30/10), ing acara Tanggul Keprihatinan Budaya kuwi sarujuk lamun kabudayan mono kudu antuk kawigaten temen-temen ing laku pembangunan bangsa.
Dhalang Wayang Suket Slamet Gundono, minangka salah sijine pangracik acara kuwi nelakake, acara kuwi diadani kanggo nanggapi kanyatan kang dumadi ing madyaning bebrayan agung bangsa Indonesia ing titi wanci pungkasan iki.
Maneka kedadeyan sing becik lan ala saben dina dibabar sarana media massa, mligine giyaran tivi, sing ndadekake meh kabeh warga bebrayan saiki ora duwe wektu kanggo mawas, mikir, ngenam-nam lan njangka lelandhesan apa kang wus dumadi. Nembe wae ana kabar ontran-ontran pokale teroris wus kesusul kabar babagan sekolah sing sansaya larang lan sapiturute.
”Ing titi wanci pungkasan iki pancen nyata wela-wela kanyatan sansaya kasingkure budaya, basa kabudayan, saka thek kliwer urip lan panguripan. Titikane gampang, yakuwi saya ilange papan-papan tinarbuka kanggo srawung. Ing lakuning paprentahan uga kelangan sikep mehak mring rakyat. Sing ngrembaka hamung sikep lan tumindak mburu seneng lan butuhe dhewe,” tambahe Ki Jlitheng Suparman, dhalang Wayang Kampung Sebelah kang uga melu ngregengake acara kuwi.
Para seniman lan budayawan sing nekani lan ngregengake acara kuwi meh kabeh nelakake panemu menawa kabudayan saiki pancen ing kahanan kang ngutawatiri. Pamarentah dhewe luwih nengenake pariwisata tinimbang kabudayan. Petungane kanyata uga mung wates bathi lan pawitan. Sing dikrembakakake hamung wates asil karya budaya wujud seni sing kemedol. Dene kabudayan dhewe minangka landhesan ngracik urip lan panguripan kang jumbuh tapsiran kamanungsan, sansaya dilirwakake.
Acara Tanggul Keprihatinan Budaya kuwi diregengake acara wicarana ngrembug kabudayan ing titi wanci pungkasan iki lan sawetara babaran karya seni sing ngamot tapsiran-tapsiran luhur munggwing urip lan panguripan. Saliyane pakeliran Wayang Kampung Sebelah uga dibabar klenengan, joged utawa beksan, musik, teater, monolog, wayang kulit lan sawetara babaran seni liyane.
Dene seniman lan budayawan sing teka lan ngregengake acara antarane Slamet Gundono, Jlitheng Suparman, Bibit Joko Santoso, Tanto Mendut, Suprapto Suryodarmo, Endo Suanda, Seno Hadi Sumitro, Elly D Luthan, S Pamardi, Agus Dukun, Teater Cengkir Klaten, Sedulur Sikep saka Sukolilo, Pati, lan sapiturute. [solopos]
Share:


Kisah PopularArsip Dongeng